آخرین بروز رسانی :
logo

سررسید : {{key}}
قرارداد اختیار معامله با قیمت اعمال {{item.StrikePrice | number }}
اختیار خرید (تاریخ آخرین تسویه : {{item.CallLastSettlementPricePersianDate}})
کد قرارداد : {{item.CallContractCode}} آخرین قیمت پایانی : {{item.CallLastSettlementPrice | number}} وجه تضمین اولیه : {{item.CallInitialMargin | number}} وجه تضمین لازم : {{item.CallRequiredMargin | number}}
حجم ارزش موقعیت های باز قیمت معاملاتی تقاضا عرضه
اولین بالاترین کمترین آخرین حجم قیمت قیمت حجم
{{item.CallTradesVolume | number}} {{item.CallTradesValue | number}} {{item.CallOpenInterests | number}} {{item.CallFirstTradedPrice | number}} {{item.CallHighTradedPrice | number}} {{item.CallLowTradedPrice | number}} {{item.CallLastTradedPrice | number}} {{item.CallBidVolume1 | number}} {{item.CallBidPrice1 | number}} {{item.CallAskPrice1 | number}} {{item.CallAskVolume1 | number}}
{{item.CallFirstTradedPriceChanges | number}} {{item.CallHighTradedPriceChanges | number}} {{item.CallLowTradedPriceChanges | number}} {{item.CallLastTradedPriceChanges | number}} {{item.CallBidVolume2 | number}} {{item.CallBidPrice2 | number}} {{item.CallAskPrice2 | number}} {{item.CallAskVolume2 | number}}
x {{item.CallContractSize}}
{{item.CallContractSizeUnitFaDesc}}
هزار {{item.CallContractCurrencyFaDesc}} {{item.CallOpenInterestsChanges}}
{{item.CallOpenInterestsChangesPercent}}%
{{item.CallFirstTradedPriceChangesPercent}}% {{item.CallHighTradedPriceChangesPercent}}% {{item.CallLowTradedPriceChangesPercent}}% {{item.CallLastTradedPriceChangesPercent}}% {{item.CallBidVolume3 | number}} {{item.CallBidPrice3 | number}} {{item.CallAskPrice3 | number}} {{item.CallAskVolume3 | number}}
{{item.CallFirstTradedPriceTime}} - - {{item.CallLastTradedPriceTime}} {{item.CallOrdersPersianDateTime}}
قیمت اعمال
{{item.StrikePrice | number }}
K({{item.StrikeLevel}})
اختیار فروش (تاریخ آخرین تسویه : {{item.PutLastSettlementPricePersianDate}})
کد قرارداد : {{item.PutContractCode}} آخرین قیمت پایانی : {{item.PutLastSettlementPrice | number}} وجه تضمین اولیه : {{item.PutInitialMargin | number}} وجه تضمین لازم : {{item.PutRequiredMargin | number}}
عرضه تقاضا قیمت معاملاتی موقعیت های باز ارزش حجم
حجم قیمت قیمت حجم اولین بالاترین کمترین آخرین
{{item.PutAskVolume1 | number}} {{item.PutAskPrice1 | number}} {{item.PutBidPrice1 | number}} {{item.PutBidVolume1 | number}} {{item.PutFirstTradedPrice | number}} {{item.PutHighTradedPrice | number}} {{item.PutLowTradedPrice | number}} {{item.PutLastTradedPrice | number}} {{item.PutOpenInterests | number}} {{item.PutTradesValue | number}} {{item.PutTradesVolume | number}}
{{item.PutAskVolume2 | number}} {{item.PutAskPrice2 | number}} {{item.PutBidPrice2 | number}} {{item.PutBidVolume2 | number}} {{item.PutFirstTradedPriceChanges | number}} {{item.PutHighTradedPriceChanges | number}} {{item.PutLowTradedPriceChanges | number}} {{item.PutLastTradedPriceChanges | number}}
{{item.PutAskVolume3 | number}} {{item.PutAskPrice3 | number}} {{item.PutBidPrice3 | number}} {{item.PutBidVolume3 | number}} {{item.PutFirstTradedPriceChangesPercent}}% {{item.PutHighTradedPriceChangesPercent}}% {{item.PutLowTradedPriceChangesPercent}}% {{item.PutLastTradedPriceChangesPercent}}% {{item.PutOpenInterestsChanges}}
{{item.PutOpenInterestsChangesPercent}}%
هزار {{item.CallContractCurrencyFaDesc}} x {{item.CallContractSize}}
{{item.CallContractSizeUnitFaDesc}}
{{item.PutOrdersPersianDateTime}} {{item.PutFirstTradedPriceTime}} - - {{item.PutLastTradedPriceTime}}